platné od 30.6.2020 do doby vydania nových obchodným podmienok

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode janza.sk eshop, ktorého prevádzkovatelom je JANZA, s.r.o. Adresa: Štúrova 447 027 43 Nižná Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený na internetovej stránke janza.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanovením súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

III. Doprava

Doprava tovaru je zabezpečená Slovenskou poštou. Doprava je hradená kupujúcim vo výške 4 €.
IV. Platobné podmienky
Platba sa uskutoční:
– Predfaktúrou
– Dobierkou

V. Dodacie podmienky

1. V prípade platby na dobierku sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu tovar do 14 dní odo dňa doručenia potvrdenej objednávky ak je tovar dostupný u výrobcu. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
2. V prípade platby na predfaktúru, kupujúci obdrží emailom predfaktúru. Tovar odosielame najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zaplatenia predfaktúry.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch kedy tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
5. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar do miesta, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, alebo neprevezme kupujúci tovar v tomto mieste dodania tovaru, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke a späť k predávajúcemu vznikli.
7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo od prepravcu.

 Vl. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie, v lehote 14 dní, od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Výnimka sa vzťahuje na tovar ktorý je robený pre zákazníka na mieru, tzn. metrážne koberce alebo metrážne behúne.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom obale .K tovaru ktorý vraciate treba priložiť faktúru a napísať na ňu dôvod vrátenia, či sa jedná o výmenu alebo vrátenie tovaru. Poprosíme tam taktiež napísať váš IBAN ak požadujete vrátenie peňazí.

Adresa pre vrátanie tovaru:

JANZA, s.r.o.
Adresa:
 Štúrova 447 027 43 Nižná

Vll. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke janza.sk
Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu
Adresa:
 Štúrova 447 027 43 Nižná Po obdŕžaní tovaru a písomnej reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

Vlll. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interne účely. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov a pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom.

lX. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí. Písomný daňový doklad posielame len na vyžiadanie, ak Vám nestačí faktúra, ktorá Vám po odoslaní objednávky príde e-mailom.